"Det är allas våra barn" : Heltidsanställda mentorers främjande arbete med elever

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

Sammanfattning: Den aktuella studiens syfte har varit att undersöka hur socialpedagoger arbetar främjande för elevers psykiska samt psykosociala hälsa, vilka möjligheter, hinder och/eller begränsningar som understryks samt möjliga utvecklingsområden avseende deras arbete. Studiens metodologiska utgångspunkt var socialkonstruktionistiskt med en kvalitativ ansats, där semistrukturerade intervjuer genomfördes. Vi har genomfört sammanlagt fem intervjuer med socialpedagoger som är yrkesverksamma som heltidsmentorer. I studien har den teoretiska utgångspunkten varit Aspelin och Perssons (2011) relationistiska teori, där vi även valt att inkludera Cederlund och Berglunds (2017) pedagogiska teori om fyra olika kunskapsfält. Resultatet i studien visar att heltidsmentorernas hälsofrämjande arbete är mångsidigt och där fokus riktas mot ett relationsskapande, samtidigt som de arbetar utifrån varje enskild elevs behov och förutsättningar för främjandet av deras psykiska samt psykosociala hälsa. Vidare visar resultatet att en begränsande sekretess inom samverkan, samt tidsbrist ses som begränsningar för heltidsmentorernas hälsofrämjande arbete med eleverna. Resultatet indikerar även att de ovannämnda faktorerna inom begränsning även framställs som möjliga utvecklingsområden. I studiens resultat uppmärksammas flertalet olika faktorer har betydelse för elevers psykiska samt psykosociala hälsa vilket gör att heltidsmentorerna arbetar utifrån ett helhetsperspektiv, tillsammans med andra interna samt externa professioner. Vidare konstateras informanternas begränsningar och möjliga utvecklingsområden skildra sig beroende på vad för problematik som råder på skolan eller i kommunen. En sammantagen slutsats av studien är att heltidsmentorers främjande arbete med elevers psykiska samt psykosociala mående är av stor betydelse. Det behövs även fler heltidsmentorer på skolorna som kan arbeta med det hälsofrämjande arbetet.   

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)