Hur uppfattar elever och lärare sin delaktighet att påverka fritidshemmet?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Lärande och samhälle

Sammanfattning: Syftet med examensarbetet var att studera elevers och pedagogers förhållningssätt och syn på delaktighet och inflytande på fritidshemmen. I den svenska läroplanen framgår det att elever skall vara delaktiga och ha ett inflytande över sin utbildning, genom denna studie vill vi belysa hur situationen ser ut i praktiken. Genom enkäter och intervjuer med elever och pedagoger fick vi många olika synvinklar, åsikter och tankar om hur pedagogerna ger eleverna möjlighet till att kunna vara delaktiga och påverka verksamheten. Vi genomförde vår studie på två olika fritidshem som är belägna i olika kommuner. Resultatet indikerade att elevernas delaktighet oftast grundas i hur närvarande och lyhörda pedagogerna är. Pedagogerna anser att de aktivt ger eleverna inflytande och försöker vara lyhörda men att tidsutrymmet inte alltid gör det möjligt. Under intervjuerna med eleverna framkom det att ordet demokrati är svårt för dem att förklara. Däremot har eleverna en förståelse för demokrati i praktiken genom kunskap om skol- och fritidsdemokratiska praktiker såsom fritidsråd, klassråd och elevråd. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)