En studie om informationsdelning före och efter införande av distansarbete : Hur påverkas informationsdelningen i en organisation under distansarbete?

Detta är en Master-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

Sammanfattning: Inom området informationsdelning, det vill säga hur tillgång till informationen möjliggörs, hur den delas samt hur den arkiveras, finns det många studier och forskningsartikar. Under det senaste året har en ny situation uppstått i många verksamheter och organisationer i och med att distansarbete har blivit vanligare under pågående pandemi. Denna studie belyser hur informationsdelning upplevs av medarbetarna i en organisation och hur det fungerar i praktiken efter att en organisation har infört distansarbete. Studien genomfördes med hjälp av enkäter som en kvantitativ metod samt en fritextfråga för att ge en rikare empiri gällande ämnet. Resultatet visar att distansarbete medför höga krav gällande informationsdelning för att uppnå tillräcklig kunskap hos medarbetarna och att de upplever sig vara informerade. Detta gäller både viljan och benägenheten att dela information och tillgång till digitala verktyg för informationsdelning samt arkivering av information. Denna kombination gällande distansarbete och informationsdelning är inte utforskat i någon större utsträckning hittills och därmed kan denna studie bidra till ny kunskap inom dessa områden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)