Right fit Database Technology for Discounts

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

Sammanfattning: Detta examensarbete har utförts i syfte att jämföra hur fyra olika databashanterare (DBMS) presterar inom ett begränsat antal områden för att därigenom dra slutsatser kring vilken som fungerar bäst för att lagra data om rabatter på IKEA. De databashanterare som testas är MongoDB, MariaDB, Neo4j och PostgreSQL. För att åstadkomma en jämförelse utfördes en form av testning - en benchmark. Benchmarken består av att en databas sätts upp för varje DBMS som ska jämföras. Därefter lagras rabattdata i respektive databas och exekveringstiden mäts för varje testdatabas. För att ackumulera information kring hur databasen sätts upp men också kunskap om rabatterna som finns hos IKEA, utfördes två intervjuer där denna information framkom. Resultaten av testningen och intervjuerna visade att PostgreSQL, den databashanterare som används idag, presterade bäst överlag. Postgres uppvisade lägst latens och är den enda av de testade databashanterarna som inte medför några licenskostnader. Resultaten från en av databashanterarna, MongoDB, bestod endast av uppskattningar och inte exakta mätningar och därför är inte slutsatsen helt entydig. Fortsättningsvis visade det sig att Neo4j hade väldigt avvikande värden jämfört med resterande databashanterare, vilket kan ha berott på en ofördelaktigt konfigurerad databas. Slutligen presenteras ett antal utvecklingsmöjligheter som visar på att det finns en stor potential att vidare utforska frågan kring hur rabattdatan ska lagras. IKEA föreslås emellertid att även fortsättningsvis använda den klara vinnaren PostgreSQL som databashanterare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)