Fysisk aktivitet i skolan : En fallstudie om hur fysisk aktivitet påverkar arbetsro, stress och skolprestationer inom matematik

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik

Författare: Fredrik Asplund; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syftet med denna studie var att belysa elever och lärares upplevelser av hur daglig fysisk aktivitet påverkar dem i skolan. För att begränsa studien valde jag att endast fokusera på hur de påverkas inom ramen för en matematiklektion. Studien fokuserade på två klasser i årskurs 6 som infört extra fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen. Tidigare forskning lyfts fram och jämförs med resultaten i denna studie. Studiens frågeställningar besvaras genom både kvalitativ metod i form av intervjuer samt kvantitativ metod i form av enkäter. Resultatet visade ett visst stöd till den tidigare forskningen. Resultatet av studien indikerar att elever kände sig lugnare efter fysisk aktivitet men även arbetsro, koncentration och skolprestationer upplevdes ha en viss positiv påverkan. Av detta resultat väcktes funderingar om vilket ansvar skolan har för att erbjuda extra fysisk aktivitet i skolan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)