Rasism inom vården – rasifierade patienters berättelser

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Strukturell rasism bidrar till att rasifierade personer i större utsträckning än vitmajoritetsbefolkning lider av ohälsa, har lägre socioekonomisk status och utsätts fördiskriminering. Trots grundantagandet om rättvis och tillgänglig vård är sjukvården inteimmun mot övriga samhällets strukturella diskriminering av rasifierade personer. För attmotverka detta är det viktigt att belysa och analysera denna samhällsgrupps upplevelser avdiskriminering, i syfte att kunna ge vård på lika villkor för hela befolkningen. Syftet medstudien är att beskriva upplevelsen av diskriminering på grund av rasism ur ettpatientperspektiv inom västerländsk hälso- och sjukvård baserat på en litteraturöversikt. Uranalysen kunde man urskilja upplevd diskriminering och faktiskt diskriminering inom treområden - stereotypisering, jämlik vård och bemötande. Diskrimineringen kunde kopplas tillfördomar, religion, hudfärg, språkförbistringar, underdiagnostisering och bemötande.Resultatet lyfte det faktum att diskriminering inom sjukvården är ett aktuellt problem som böråtgärdas för att uppfylla kraven som ställs på sjuksköterskor och annan vårdpersonal.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)