Rasism inom vården – rasifierade patienters berättelser

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Strukturell rasism bidrar till att rasifierade personer i större utsträckning än vit majoritetsbefolkning lider av ohälsa, har lägre socioekonomisk status och utsätts för diskriminering. Trots grundantagandet om rättvis och tillgänglig vård är sjukvården inte immun mot övriga samhällets strukturella diskriminering av rasifierade personer. För att motverka detta är det viktigt att belysa och analysera denna samhällsgrupps upplevelser av diskriminering, i syfte att kunna ge vård på lika villkor för hela befolkningen. Syftet med studien är att beskriva upplevelsen av diskriminering på grund av rasism ur ett patientperspektiv inom västerländsk hälso- och sjukvård baserat på en litteraturöversikt. Ur analysen kunde man urskilja upplevd diskriminering och faktiskt diskriminering inom tre områden - stereotypisering, jämlik vård och bemötande. Diskrimineringen kunde kopplas till fördomar, religion, hudfärg, språkförbistringar, underdiagnostisering och bemötande. Resultatet lyfte det faktum att diskriminering inom sjukvården är ett aktuellt problem som bör åtgärdas för att uppfylla kraven som ställs på sjuksköterskor och annan vårdpersonal.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)