Det svenska börsintroduktionspusslet

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Josephine Nilsson; Rune Nicholas Christoffer Wikman; Carl Magnus Andersson; [2020]

Nyckelord: Abnormal avkastning: Marknadsjusterad överavkastning alfa på tre års sikt. BHAR: Buy and Hold Average Return. Marknadsjusterad avkastning på tre års sikt rensat för första handelsdagens utveckling. Het marknad: Period av högkonjunktur på aktiemarknaden då antalet börsintroduktioner tenderar att vara många. Informationsassymetri: Det informationsgap som föreligger mellan olika parter i en transaktionssituation. Syftar i vår studie till det faktum att insiders informerade investerare har tillgång till mera information om företaget än oinformerade investerare. IPO: Initial Public Offering börsintroduktion . Förfarande som innebär att aktier görs tillgängliga för handel av allmänheten på en aktiebörs. Kan ske genom utgivning av nya aktier och eller genom att befintliga ägare säljer befintliga aktier. Långsiktig prestation: Börsintroduktionens positiva eller negativa avkastning på tre års sikt rensat för första handelsdagens utveckling. Nasdaq Stockholm Main Market: Den svenska reglerade marknaden för handel av aktier och andra finansiella instrument. Underprissättning: Aktiekursen i slutet av första handelsdagen minus den fastställda introduktionskursen; om värdet är positivt =den positiva avkastning som ett företag uppvisar under första handelsdagen på en aktiebörs . Underwriter: Part som fungerar som mellanhand mellan företaget som avser att genomföra börsintroduktion och investerare. Underwriter och Investment Bank IB används löpande och synonymt genom hela uppsatsen.; Business and Economics;

Sammanfattning: Titel: Det svenska börsintroduktionspusslet Seminariedatum: 17/01/2020 Kurs: FEKH89 Kandidatuppsats i Finansiering, 15hp Författare: Carl-Magnus Andersson, Josephine Nilsson, Nicholas Wikman Handledare: Maria Gårdängen Nyckelord: IPO, Underprissättning, Långsiktig underprestation, Förstadagsavkastning, Cyklikalitet, Nasdaq OMX Main Market, BHAR Syfte: Att undersöka förekomsten av underprissättning och långsiktig prestation av börsintroduktioner som skett på den svenska reglerade aktiemarknaden mellan åren 1999-2016 samt vilka faktorer som bidragit till detta fenomen. Metodologi: Kvantitativ undersökning Teoretiskt perspektiv: Tidigare forskning av IPO-marknaden har funnit att börsintroduktioner i genomsnitt är underprissatta. Något entydigt svar på varför underprissättning förekommer existerar inte. Diverse framstående forskare har föreslagit olika teorier för att hitta en förklaring bakom detta fenomen. Tidigare forskning av IPO-marknaden har också visat ett mönster av långsiktig underprestation jämfört med andra aktier på marknaden på lång sikt. Syftet med denna studie är att undersöka om dessa teorier håller och om börsnoteringar som skett på den svenska marknaden kommer att visa något avvikande mönster från tidigare forskning. Även andra variabler som inte har testats i större omfattning i tidigare forskning kommer att studeras. Empirisk grund: 103 företag studerades i denna studie. Forskningen var begränsad till företag som börsintroducerades på Nasdaq OMX Main Market mellan åren 1999 och 2016. Data för börsintroduktionerna erhölls främst från Swedish House of Finance och kompletterades med data från andra databaser. Slutsatser: Studien har kunnat påvisa signifikans för förekomst av underprissättning, men inte för långsiktig underprestation. Studien kan också påvisa förekomsten av cyklikalitet i form av “heta” respektive “kalla” marknader avseende antal börsintroduktioner i olika perioder. För den beroende variabeln förstadagsavkastning har positivt samband kunnat styrkas för variablerna ålder och antal. För den beroende variabeln BHAR har positivt samband kunnat uppvisas för branscherna fastigheter och handel.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)