VEM BLIR JAG I TERAPIRUMMET? om genus och föräldraskap utifrån kvinnors upplevelser av samtalsbehandling för alkoholproblem

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Det övergripande syftet med uppsatsen var att undersöka hur mödrar med alkoholproblem upplever samtalsbehandling. Syftet var också att undersöka om det fanns gemensamma teman i de intervjuades upplevelser. Det vidare syftet var att med utgångspunkt i dessa teman kopplade till teori och forskning undersöka om temana kunde vara av generell relevans för samtalsbehandling av mödrar med alkoholproblem. Syftet bröts ner i tre frågeställningar: Vad var viktigt i samtalsbehandlingen? Hur har föräldrarollen berörts under samtalen? samt Hur upplever respondenterna omgivningens bild av mödrar med alkoholproblem? För att svara på frågorna gjordes en kvalitativ studie med fyra respondenter som hade erfarenhet av samtalsbehandling för alkoholproblem på olika mottagningar och hos olika terapeuter. Analysen gjordes utifrån innehåll och med hjälp av tematisk metod. Studien visar att kvinnor med alkoholproblem bär på mycket skuld och skam relaterad till historisk och nutida genuskontext och att de önskar bli bemötta på en helhetsnivå, ej utifrån endast alkoholproblem, könstillhörighet eller moderskap. Studien visar också att upplevelsen av det som var hjälpsamt var terapeutens bemötande, ett icke-dömande förhållningssätt och att terapeuten inte reproducerade genusnormativa stereotyper utifrån varken språk, beroendefrågor eller föräldraskap.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)