Arbetar du verkligen? – Flexibilitet och dess kontroll i tjänstemannaorganisationer

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Denna studie har som syfte att bidra med förståelse och kunskap kring ett flexibelt arbetssätt och hur detta praktiseras i tjänstemannaorganisationer. Studien utforskar hur kontroll påverkas för chefer och anställda i ett flexibelt arbete samt hur individerna uppfattar konsekvenser – dessa perspektiv gör studien unik från tidigare forskning. Kvalitativa fallstudier har genomförts i form av intervjuer hos tre stycken företag: KPMG, det anonyma företaget med det fingerade namnet Rekobem AB samt Flodin Rekrytering och Bemanning. Foucaults forskning kringövervakning och självdisciplin kombinerat med det empiriska materialet har varit en väsentlig del i studiens diskussion och dess slutsatser. De anställda praktiserar ett flexibelt arbete genom att arbeta varierade timmar under dygnet och på olika geografiska platser – det råder frihet under ansvar. Arbetet är inte längre ett ställe att gå till, det är något som utförs. Studien visar på att kontroll i ett flexibelt arbete sker i form av ett ömsesidigt förtroende, en utvecklad självdisciplin som följd av omedveten övervakning samt ett tydligt målstyrande arbetssätt. De uppfattade konsekvenserna som ett flexibelt arbetssätt leder till är möjligheten att kombinera arbetsliv och privatliv, fler arbetade timmar, högre effektivitet och bättre prestationer samt ett större välmående hos de anställda. Dock leder det även till en diffus och svår gränsdragning mellan vad som är arbetstid och privattid vilket ökar förväntningarna på att ständigt vara tillgänglig. Följderna kan bli en stor stress och en känsla av att ständigt behöva prestera.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)