I mötet med populärkulturen i förskolan - En studie om populärkulturens betydelse i barns lek och kulturer

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

Sammanfattning: AbstractSyftet med studien är att bidra med kunskap och förståelse om barns användning av populärkultur i förskolan, samt visa vilken betydelse barns kunskaper om populärkultur har i skapandet av barns kamratkulturer. Studien besvarar tre frågeställningar: Hur använder sig barn av populärkultur i förskolan? Vilken betydelse har populärkultur i barns lek? Hur ser relationen mellan barns populärkulturella kunskaper och delaktighet i lek ut? Studien utgår ifrån teorier kring sociokulturell teori, populärkultur, mediering, imitation och representation samt tidigare forskning inom forskningsområdet.Empirin består av semi-strukturerade intervjuer av barn både enskilt och i små grupper i åldern 3 - 5 år. Samt av observationer ute på förskolans gård med barn i åldern 3 - 5 år. Det förekommer likaledes en inomhusobservation på en avdelning med barn i 3 – 5 årsåldern. Resultatet av studien visar att barn har intresse av att använda sig av populärkulturen de tar del av i media, i andra sammanhang då barnen använder sig av populärkulturen bland annat i samband med lek i förskolan. När barnen leker med inslag av populärkultur med varandra, använder sig barnen av olika begrepp såsom mediering och imitation för att få förståelse över populärkulturen de tar del av i media. Barnen byter även erfarenheter med varandra i samtal om populärkultur. I samband med lek och samtal med och om populärkultur skapas nya kamratkulturer på förskolan efter barns intresse och kunskaper av populärkultur.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)