Skapas förutsättningar att realisera verksamhetsnyttan med IT inom vården? - Den organisatoriska implementationen ur ett ledningsperspektiv

Detta är en D-uppsats från IT-universitetet i Göteborg/Tillämpad informationsteknologi

Sammanfattning: Beslut om större IT-investeringar fattas idag på högsta beslutsfattande nivå inomlandstingen och ett nationellt samarbete mellan landstingen pågår för att realisera denNationella IT-strategin. En viktig anledning till att IT-investeringar görs är möjlighetenatt kunna förändra sitt sätt att arbeta för att möta de framtida utmaningar som hälso- ochsjukvården står inför. Idag avsätter landstingen ca 5,7 miljarder kronor per år på IT och idet ligger stora förväntningar på att kunna rationalisera hälso- och sjukvården. Därför ärdet intressant, dels ur ett samhällsekonomiskt perspektiv och dels ur ettmedborgarperspektiv, att undersöka hur man inom landsting planerar för att realisera depositiva effekter som förväntas av en IT-investering.Syftet med studien var att undersöka hur landstingen utifrån beslutsunderlaget förinvestering i ett vårdinformationssystem, planerar och styr den organisatoriskaimplementationen för att omsätta den förväntade verksamhetsnyttan med IT-investeringenutifrån ett ledningsperspektiv. Studiens frågeställningar var: Vilken är den mest kritiskafaktorn som kan förhindra realisering av verksamhetsnyttan och Hur kan man förbättramöjligheten till ökad nyttohemtagning? Frågorna har utretts utifrån tre fokusområden:Beslutsprocessen - vilka syften, mål och förväntade nyttor hade definierats vidinvesteringstillfället? Projektstyrning - hur planeras den organisatoriskaimplementationen för att säkerställa att ledningens förväntningar införlivas?Nyttohemtagning - hur planerar landstingen för att realisera förväntade nyttoeffekter?Studien utfördes med en kvalitativ ansats genom fallstudier av pågåendelandstingsövergripande implementation av vårdinformationssystem i Kalmar län och iÖstergötlands län. IT-direktör/IT-strateg samt huvudprojektledare för respektive landstingintervjuades. Det empiriska resultatet analyserades utifrån de identifieradeframgångsfaktorer som framkommit i en inledande litteraturstudie. Resultatet av studienvisar att man inom landstingen satsar oerhört kraftfullt på de projekt som studerats och tillstor del anser jag att landstingen ”bäddat” för att lyckas realisera verksamhetsnyttangenom att ett flertal viktiga förutsättningar adresserats - vilket tyder på att det finns enstor potential. Min slutsats är att den mest kritiska faktorn som kan förhindra realiseringav verksamhetsnytta är att kopplingen inte kommer till stånd mellan ledningensförväntningar på nyttoeffekterna av IT-investeringen och verksamhetens ”uppdrag” attrealisera dessa. Det vill säga - det saknas en nyttorealiseringsplan med ett definieratansvarsåtagande. Förslag till aktiviteter som kan förbättra möjligheterna till ökadnyttohemtagning har identifierats och presenteras i uppsatsen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)