Farmakologiska- och icke farmakologiska interventioner till barn med akut smärta.

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Förr i tiden antogs det att barn inte kunde uppfatta smärta på grund av ett outvecklat nervsystem samt avsaknad av smärtminne. Denna hypotes förkastades i mitten av 1980-talet då forskning konstaterade att även de allra minsta barnen hade ett väl fungerande smärtsystem. Smärtupplevelsen är alltid subjektiv och präglas av tidigare upplevelser av skador och smärta. Barn med akut smärta är en underbehandlad grupp på sjukhuset. Vidare kan miljön på ett sjukhus, till exempel på en röntgenavdelning upplevas främmande och hotfull. Före och under en röntgenundersökning upplever många barn smärta, stress och oro. Syfte: Syftet med studien var att beskriva farmakologiska- och icke-farmakologiska interventioner till barn (4-16 år) med akut smärta. Metod: En allmän litteraturstudie med kvalitativ- och kvantitativ ansats valdes som metod. Den allmänna litteraturstudien baserades på 12 vetenskapliga artiklar innehållande farmakologiska- och/eller icke-farmakologiska interventioner. Resultat: I två av studierna påvisades musik vara det mest självklara valet av distraktion. Musik visade sig ha en god smärtreduceringseffekt till alla barn med akut smärta. Även distraktion i form av leksaker samt närvaron av en förälder bidrog med minskad smärta. Alla läkemedel i studierna påvisade en positiv smärtreducering till barn med akut smärta. Däremot bidrog intranasal fentanyl och ibuprofen med minst biverkningar. Slutsats: Sammanfattningsvis skulle farmakologiska- och icke-farmakologiska interventioner med fördel kunna användas i samband med sjukvård till exempel på en röntgenavdelning, för att reducera akut smärta hos barn (4-16 år). Ibuprofens non-invasiva egenskap samt dess ringa biverkningar kan ses som gynnsamma aspekter och därför förespråkas. Musik anses vara det bästa alternativet av distraktion då tekniken kan anpassas till barn i alla åldrar. För att förbättra utgångsläget krävs det en mottaglighet för ny kunskap samt en vilja att förändra. Förslagsvis skulle ett smärtprotokoll kunna införas för barn med akut smärta med syfte att utreda, behandla och följa upp barnets smärta.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)