Från policy till praktik : Det systematiska kvalitetsarbetet inom det svenska skolväsendet

Detta är en Magister-uppsats från Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

Sammanfattning: Bakgrund När en styrfilosofi ska implementeras behöver den översättas till praktik i den organisatoriska kontexten. I denna interaktion mellan styrfilosofi och organisatorisk kontext kan problematik uppstå som kan leda till att implementeringen misslyckas eller att styrfilosofins innebörd förändras i översättningsarbetet. Det systematiska kvalitetsarbetet infördes inom det svenska skolväsendet för att öka kvaliteten på utbildningsverksamheten men aktuella undersökningar visar en negativ trend gällande elevers kunskapsresultat. Detta indikerar att det kan finnas brister i den rådande kvalitetsstyrningen inom skolväsendet varvid det är av vikt att studera översättningen av styrfilosofin från policy till praktik. Syfte Studiens syfte är att öka förståelsen för översättning från styrfilosofi till praktik i offentlig tjänsteverksamhet samt öka förståelsen för den problematik som kan uppstå i översättningsarbetet. Metod Studien utgår från ett fenomenologiskt perspektiv med en iterativ ansats och utgörs av en kvalitativ små-N-studie. Det empiriska materialet har inhämtats genom intervjuer med sju rektorer för kommunala grundskolor i Uppsala kommun samt stödmaterial för det systematiska kvalitetsarbetet publicerat av Skolverket. Slutsats Studien har visat att rektorns roll som translator av det systematiska kvalitetsarbetet är kritisk för den organisatoriska praktiken samtidigt som rollen präglas av komplexitet vilket leder till problematik i översättningsarbetet. Komplexiteten kan härledas framförallt från den organisatoriska kontexten i form av offentlig tjänsteverksamhet men även från tvetydighet i styrfilosofin. Vidare har studien identifierat att öppenhet och flexibilitet till förändring är en viktig translatorkompetens vid översättning av en styrfilosofi till praktik i offentlig tjänsteverksamhet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)