Självbestämmande i palliativ vård : En begreppsanalys

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå

Sammanfattning: Bakgrund: Att involvera patienterna och de närstående i planeringen av vården i livets slut är en essentiell del av palliativ vård. För att uppfylla detta behöver patienternas självbestämmande stärkas. Syfte: Syftet var att kartlägga begreppet självbestämmande i palliativ vård. Metod: Begreppsanalys enligt vårdforskarna Walker och Avants metod.  Resultat: De definierande attributen för självbestämmande i palliativ vård är; respektera patientens frihet, information, samarbete och kommunikation. Alla attribut behöver inkluderas för att stärka patienternas självbestämmande i palliativ vård. Slutsats: Patienternas självbestämmande i palliativ vård kan stärkas genom att vårdpersonalen arbetar personcentrerat enligt 6S-modellen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)