Möjligheter och utmaningar med ämnesöverpripande SO-undervisning

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

Författare: Sandra Smith; Anna Nilsson Kinberg; [2022]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Sammanfattning  Som lärare för elever i årskurserna F-3 finns det en uppsjö av olika didaktiska val att välja mellan för att skapa förutsättningar för elevers lärande. Syftet med denna kunskapsöversikt är att undersöka hur ämnesövergripande undervisning i SO kan gynna elevers lärande och vilken påverkan det kan ha på lärares uppdrag. “Hur kan ämnesövergripande undervisning inom SO-ämnena påverka elevers lärande och lärares uppdrag?” är frågan som besvaras för att fylla syftet. Kunskapsöversikten riktar sig till lärare och studenter som är intresserade av vad forskning säger om hur SO-undervisning kan planeras och utformas på olika sätt för att gynna elevers lärande, samt hur detta påverkar lärares uppdrag. Ämnesspecifika sökord har använts i adekvata databaser, och relevanta källor med betydelse för kunskapsöversikten har plockats ut för att granskas och analyseras.    Vi har båda erfarenhet av att arbeta i skolmiljön sedan tidigare, samt erfarenhet av verksamhetsförlagd utbildning i återkommande perioder på två olika skolor. Efter reflektion och sammanfattning av de olika erfarenheterna är slutsatsen av dessa att vi upplevt en stor variation i hur undervisningen i SO-ämnena planerats och utförts på olika grundskolor. Detta gjorde det än mer intressant att ta reda på vad forskning egentligen säger om detta.    Forskning vi tagit del av visar att elevers lärande kan påverkas av de didaktiska val som lärare tar. Samtidigt som lärarens arbete och planeringsfas utmanas kan detta arbete leda till möjligheter som gynnar elevers lärande.                Nyckelord: Arbetssätt, lärande, didaktik, samhällsorienterade ämnen, SO-undervisning,  undervisning, ämnesintegration, ämnesövergripande.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)