Döden kastar ljus över livet : vården efter ett suicidförsök

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Sammanfattning: I Sverige år 2011 gjordes nästan 10 000 suicidförsök. Det är 30-40 gånger ökad risk att en person som gjort ett suicidförsök senare tar sitt liv. Suicidförsöket kan ses som en varningssignal. Syftet med studien var att belysa patientens upplevelser av vården efter ett suicidförsök. Studien utgick från en kvalitativ metod med utgångspunkt i vårdvetenskapen. En artikelgranskning gjordes för att besvara syftet. Resultatet visade fyra teman vilka var upplevelser av skam och skuld, upplevelser av stöd, lidandet i vården och den komplexa vårdrelationen efter ett suicidförsök. I resultatet framkom upplevelser av att vara negligerad. Upplevelser av att empati och hänsyn hos personalen saknades ledde till att patienterna valde att inte prata med personalen. Det kunde också leda till att patienten övervägde att göra ett nytt suicidförsök. Det framkom även upplevelser av att vårdpersonalen gav stöd. Stödet kunde vara en väg för att lindra lidande genom att skänka tröst, i sin tur hopp och till och med leda till en känsla av kärlek. Slutsatsen är att handledning på vårdvetenskaplig grund är en förutsättning för att förbättra vården för dessa patienter både inom psykiatrin och inom somatiken. Vår studie kan förhoppningsvis bidra till reflektion och utveckling inom vården och till ett förbättrat bemötande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)