Analys av leveransprecision från leverantörer till Saab Aerosystems

Detta är en Master-uppsats från Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskapTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskapTekniska högskolan

Författare: Linus Dahlin; Malin Segerborg; [2007]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Saab Aerosystems anser sig har i dagsläget problem med leveransprecision från leverantörer in till produktion. Tidsfönstret leverantörerna har att förhålla sig till är en vecka före och efter det utlovade datumet. En stor del av leveranserna faller utanför den givna tidsramen i dagsläget. Detta är bakgrunden till att detta examensarbete har utförts. Saab Aerosystems var i initieringsfasen av detta projekt inte säkra på var den bakomliggande orsaken låg till denna låga leveransprecision och därför är det där projektet börjar. Projektets syfte är att undersöka flödet av material från leverantörer till

Saab Aerosystems samt identifiera bakomliggande orsaker som påverkar leveransprecision. För att möjliggöra detta krävs en utförlig nulägesbeskrivning. Nulägesbeskrivningen utarbetas med hjälp av metoder såsom dokumentstudier samt intervjuer. När faktorer som påverkar leveransprecisionen tagits fram och undersökts kan rekommendationer och förslag till förbättringar inom leveransprecision ges.

Undersökningen gällande leveransprecisionens bakomliggande orsaker visade att det var leverantörernas ledtid som orsakade förseningar och inte leveransernas ledtid. Slutsatsen där är att Saab Aerosystems behöver se över sina leverantörer samt relationer till dessa.

För att komma med förslag till Saab Aerosystems hur detta skulle möjliggöras gjordes en benchmarking mot Ericsson Katrineholm som också är ett verkstadsföretag och som har hög leveransprecision från sina leverantörer. Från benchmarking hämtades idéer gällande uppföljning samt hur anställda involveras i förbättringsarbete. Till följd av det arbete som beskrivits har vi kommit fram till att rekommendera; utskick av mätningar till leverantörer för att öka motivation, uppföljning med en rangordnad lista exempelvis gjord över leveransprecision med utsuddade konkurrenter, ordererkännande ska alltid fås hem samt att materialstyrningen behöver standardiseras så att resultat inte beror på en enskild individs prestationsförmåga. Förutom dessa rekommendationer bör Saab Aerosystems successivt snäva in tidsfönstret för leveransprecision gällande inleveranser.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)