Anorexia nervosa och familjerelationer: Om upplevelser av familjerelationer hos patienter samt jämförelser i behandlingsutfall vid kognitiv beteendeterapi respektive familjeterapi

Detta är en Master-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning: Anorexia Nervosa (AN) är en allvarlig sjukdom med orsaksförklaringar som varierat genom historien. Studier om familjer med en anorektisk medlem ger inga belägg för en konsistent bild. Behandling av vuxna saknar empiriskt stöd och ökad kunskap behövs om unga vuxna. Syftet med denna studie var att undersöka reliabiliteten i familjerelationsskalan (FARS) samt hur det korrelerar med instrument för interpersonella svårigheter hos unga vuxna anorexipatienter. Familjerelationer undersöks utifrån delskalor i mätinstrumentet före- och efter behandling hos patienter och föräldrar samt om det fanns skillnader för patienter som genomgått individuell KBT-behandling respektive familjeterapi. Analysen innefattar också symtombild, viktutveckling, vissa demografiska uppgifter samt belastningsfaktorer i familjen i en grupp unga vuxna patienter. Resultaten visar att familjen runt den sjuka uppvisar olika grad av belastning och särskilt syskon bör uppmärksammas i behandlingen. Självsvarsformuläret reviderades för att uppnå intern konsistens inför mätning av familjerelationer. Samtliga delskalor i FARS korrelerar med mätinstrument för interpersonella svårigheter och hög poäng i FARS kan vara incitament för interpersonell problematik. En signifikant skillnad visas avseende delskalan attribution mellan patienter och fäder vid premätning som förbättrades efter behandling. Patienten upplevde isolering i förhållande till båda föräldrar och som inte förbättrades efter behandling. Båda behandlingar ger en god viktutveckling och FARS kunde inte påvisa någon signifikant skillnad i mätningen av familjerelationer i patientgruppen. Föräldrar beskrev däremot förbättrade familjerelationer avseende insnärjdhet efter avslutad behandling. Fortsatt analys av FARS delskalor utifrån subgrupper behövs för att fördjupa kunskapen om unga vuxna anorexipatienter samt i föräldragruppen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)