”Det handlar inte bara om miljön” : En fenomenografisk analys av lärares uppfattningar om utbildning för hållbar utveckling

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Sammanfattning: Lärande och utbildning har genom internationella målbestämmelser fått en central roll i arbetet mot att stärka förutsättningarna för en hållbar framtid (SOU 2004: 36ff). I ljuset av detta har Sverige som ambition att vara ett föregångsland för att uppnå de globala målsättningar som satts upp (Regeringskansliet 2018: 3). I läroplanen för gymnasieskolan går det utläsa att det är skolans uppdrag att genom undervisning “belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling” (Skolverket 2011: 3). Detta blir således aktuellt för såväl skolledare som lärare i hela Sverige att realisera. Den tidigare forskning som omnämns i denna uppsats visar däremot att det såväl nationellt som internationellt finns ämnesdisciplinära skillnader gällande hur utbildning för hållbar utveckling bedrivs. Det framgår också att diverse ramfaktorer anses hämmande. Syftet med denna uppsats är att undersöka uppfattningar om hållbar utveckling hos gymnasielärare som undervisar i ämnet hållbart samhälle och/eller samhällskunskap. Datainsamlingen har genomförts via sju kvalitativa intervjuer. Dessa har sedan transkriberats och analyserats i enlighet med den fenomenografiska arbetsmodellen förhandlad samstämmighet. Där framkom tre övergripande beskrivningskategorier som också ligger till grund för uppsatsens resultat: Hållbar utveckling och personliga uppfattningar, Tillvägagångssätt och Ramfaktorer. Denna uppsats visar att lärare har differentierade prioriteringar gällande förhållandet mellan hållbarhetsaspekterna och att det bland annat är deras personliga intresse som styr innehållet i undervisningen. Uppsatsen visar också en skiljelinje mellan lärares uppfattningar om styrdokumentens öppna formuleringar i förhållande till utbildning för hållbar utveckling, vissa anser detta som fördelaktigt medan andra upplever det som stävjande. Vidare belyser denna uppsats att lärare uppfattar svårigheter gällande att främja elevers agerande för hållbar utveckling, något som ansetts både önskvärt och väsentligt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)