Konkurrensstrategier under hård konkurrens. Fallstudie på den svenska hemelektronikmarknaden.

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Sammanfattning Uppsatsens titel: Konkurrensstrategier under hård konkurrens. Fallstudie på den svenska hemelektronikmarknaden. Seminariedatum: 31 maj 2012 Kurs: FEKN90 Magisteruppsats i Business Strategy, Företagsekonomi, 30 högskolepoäng (30 ECTS) Författare: Henrik Björkqvist och Connie Jakobsson Handledare: Tomas Hellström Nyckelord: Branschdynamik, hemelektronikmarknad, konkurrenssituation, konkurrensstrategi, kundlojalitet Syfte: Undersöka hur återförsäljarna på den svenska hemelektronikmarknaden, Media Markt, Siba, Dustin Home och Audio Video, uppfattar den rådande konkurrenssituationen och hur de strategiskt arbetar för att hantera konkurrensen samt skapar kundlojalitet. Metod: Vi har valt att göra en kvalitativ, beskrivande fallstudie med en abduktiv ansats där vi har genomfört semistrukturerade intervjuer med olika ansvarschefer på fallföretagen Media Markt, Siba, Dustin Home och Audio Video. Vidare har vi intervjuat en branschanalytiker på Handelns Utredningsinstitut och en detaljhandelskonsult på MB Affärsutveckling. Teoretiska Perspektiv: Den teoretiska referensramen kretsar kring teorier rörande konkurrenssituationsanalys, konkurrensstrategi och kundlojalitet. Teorierna syftar till att understödja analysen av återförsäljarnas och branschanalytikernas uppfattningar om konkurrenssituationen samt fallföretagens konkurrensstrategier för att besvara uppsatsens frågeställningar. Vidare ämnar studien undersöka i vilken utsträckning och på vilket sätt som situationen och strategierna på hemelektronikmarknaden fogar sig efter befintlig konkurrensteori samt hur de modifierar den. Studien bidrar med generell förståelse för hur branschdynamik påverkar företags konkurrensstrategier på andra marknader som delar hemelektronikmarknadens utsatthet för hyperkonkurrens, teknologisk utveckling och globalisering. Empiri: Avsnittet redogör för elektronikindustrins utveckling och fallföretagens etablering på hemelektronikmarknaden. Därefter presenteras informationen som samlats in via kvalitativa intervjuer med fallföretagen och branschanalytikerna som utgör grunden för vår kunskap kring konkurrenssituationen på hemelektronikmarknaden och fallföretagens konkurrensstrategier. Slutsatser: Samtliga fallföretag delar uppfattningen om att konkurrenssituationen på hemelektronikmarknaden är dynamisk, hård och präglas av priskrig med överetablering av återförsäljare som erbjuder snarlika utbud till samma låga priser. För att hantera konkurrensen använder sig återförsäljarna av två konkurrensstrategier; en lågkostnadsstrategi för överlevnad på marknaden och en differentieringsstrategi för att skapa lönsamhet och kortsiktiga konkurrensfördelar. Återförsäljarna differentierar sig utifrån tre huvudsakliga faktorer; försäljningskanaler, produktutbud och service.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)