Sjuksköterskans upplevelse av att vara patient : en narrativ analys

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Sammanfattning:

Detta är ett examensarbete med narrativ ansats vilken bygger på en självbiografi där en sjuksköterska beskriver sin upplevelse av att vara patient och en bok där fem sjuksköterskor blivit intervjuade om sina upplevelser av att vara patienter. Syftet med examensarbetet var att ta reda på hur sjuksköterskan upplever det att vara patient. För att kunna förstå sjuksköterskans syn och upplevelser beskrivs i avsnittet bakgrund begreppen förförståelse, caritas och caring samt en redogörelse för vad sjuksköterskans profession innebär. Analysen resulterade i tre huvudkategorier med tillhörande underkategorier vilka presenteras i resultatet. De är följande: Upplevelsen av bemötandet, Det vårdande mötet, Erfarenheter av kommunikation och Att känna sig särbehandlad. Vidare Omvårdnadshandlingars betydelse, Vikten av de små tingen, Närvarande omvårdnad, När omvårdnaden brister i ansvar och engagemang och Hur tiden påverkar patientupplevelsen och slutligen Förförståelsens påverkan, Att ha kunskap inom vårdvetenskap och medicin, Upplevelsen av dubbla roller. Patienterna upplevde att det var viktigt hur information gavs och att kommunikationen fungerade väl. Människor är olika och därför är det viktigt att individanpassa både vård och information. ”De små tingen” i vardagen har stor betydelse och det är viktigt att vårdpersonal svarar an på patientens behov. Diskussionen fördjupar områden som personcentrerad vård samt hur brister i omvårdnaden kan leda till destruktiv vårdkultur.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)