Att vara närstående på IVA : En litteraturstudie om närståendes erfarenheter av bemötande på en intensivvårdsavdelning

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Sammanfattning: Bakgrund: Att vara närstående till någon som vårdas på en intensivvårdsavdelning kan vara påfrestande, både på grund av den omställning det innebär för familjen men också på grund av den fysiska och psykosociala miljön. De närstående är dock viktiga för att främja patientens hälsa och för att skapa en vårdande miljö, och därför bör sjuksköterskan även fokusera på de närståendes behov. Sjuksköterskan har också ansvar över att ge närstående möjlighet att vara delaktig i patientens vård. Syfte: Syftet var att undersöka närståendes erfarenheter av bemötande på intensivvårdsavdelningar. Metod: Studien genomfördes som en litteraturstudie. Sökning efter vetenskapliga artiklar skedde i CINAHL och PubMed och sammanlagt nio artiklar valdes ut efter kvalitetsgranskning. Resultat: I resultatet framkom två kategorier: vårdande miljö och icke-vårdande miljö. I den vårdande miljön upplevde närstående att vårdpersonalen fanns tillgängliga och tog sig tid för samtal vilket ledde till en känsla av stöd och inbjudan till delaktighet. I den icke-vårdande miljön upplevdes istället vårdpersonalen som otrevlig och ointresserad av att ta hänsyn till de närståendes behov. Slutsats: Resultatet visade att majoriteten av de närstående upplevde bemötande av icke-vårdande karaktär. De gånger bemötandet upplevdes som vårdande hade en familjefokuserad omvårdnad tillämpats. Detta förhållningssätt anses därför lämplig att utgå ifrån för att ge närstående en positiv upplevelse av bemötande på intensivvårdsavdelningar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)