Ingen vet en hemlighet

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Titel INGEN VET EN HEMLIGHET Seminariedatum 2017-01-12 Kurs FEKH89, Företagsekonomi: Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 högskolepoäng. Författare Cerise Kjörning Pfannenstill, Sofia Lundgren, Lovisa Paulsson Handledare Anna Glenngård Nyckelord Earnings management, Jones cash flow modell, kvinnor, periodiseringar, risk. Syfte Syftet är att undersöka förekomsten av kvinnor på ledande positioner samt, om det finns tillräckligt med kvinnor på dessa positioner, undersöka sambandet mellan kvinnor och earnings management. Studien ämnar att undersöka huruvida kvinnors beteende och agerande påverkar deras arbete då de innehar positioner där det finns möjlighet att influera företagets redovisning och finansiella rapporter. Metod Detta är en studie inom området finans och är därmed av kvantitativ karaktär och utgår från befintliga teorier och tidigare studier vid analys av datamaterial. Teoretisk referensram Den teoretiska referensram som utgör underlaget för studien består främst av tidigare forskning inom earnings management. Denna forskning har kompletterats med studier som beskriver skillnaden mellan män och kvinnor inom företag. Empiri Den data som utgör underlaget för studien är 230 företag på Nasdaq OMX Stockholm; Large, mid och small cap. Datamaterialet samlas in från databasen Datastream och kompletteras med information från Retriever research och företagens årsredovisningar. Resultat Studien visar att det inte finns tillräckligt med kvinnliga CEO för att undersöka deras eventuella påverkan på earnings management. Regressionerna visar inget signifikant samband mellan kvinnor på övriga ledande positioner och förekomsten av earnings management i svenska börsnoterade bolag på Stockholmsbörsen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)