Förkollärarens roll i barns lekHur deltar förskolläraren i leken? : Hur deltar förskolläraren i leken?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap

Sammanfattning: Syftet med vår studie har varit att studera och analysera förskollärares erfarenheter och uppfattningar om vuxnas roll och deltagande i barns lek. Den tidigare forskningen har visat att förskollärare antingen bör ha en närvarande roll i barnens lek eller en observerande roll över barnens lek samt att förskollärarna har i uppgift att ge barnen trygghet, vägledning och inspiration. Studien genomfördes med hjälp av nio förskollärare som intervjuades och resultatet visade att förskollärarna såg leken som en viktig del av barnens vardag för att barnen skulle kunna bearbeta tidigare händelser. Samtidigt framkom det att många av förskollärarna som intervjuades inte gärna deltog i den fria leken då de upplevde att de störde barnen. Förskollärarna som arbetar med de yngre barnen var mer deltagande i leken än vad de som arbetade med de äldre barnen var. I de pedagogstyrda aktiviteterna deltog förskollärarna i större utsträckning än vad de gjorde i den fria leken. Slutsatsen av detta är att förskollärarna deltog i de pedagogstyrda aktiviteterna oavsett ålder medan i den fria leken var det större fokus på att vara deltagande med de yngre barnen då förskollärarna ansåg att de behövde mer vuxenstöd än vad de äldre barnen behövde.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)