Utvärdering av svenska HINT-listor på normalhörande barn i åldrarna 6-11 år

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Sammanfattning: En svensk version av HINT (Hearing In Noise Test) har tidigare tagits fram för att fastställaförmågan att höra i tal i brus. Målet med den här studien var att se om testet kunde användastill barn och validera det. Vilka av meningarna gick att använda, skulle några utgå och var detnågon skillnad mellan pojkars och flickors resultat?Signalbrusförhållande för 50 % rätt uppfattade meningar mättes på 42 barn (18 pojkar, 24flickor) med svenska som första språk, i åldrarna 6-11 år, för att fastställa medelvärdena i deolika åldersgrupperna och att jämföra resultaten i varje grupp och med en vuxengruppsresultat och validera ett normalmaterial för svenska HINT.Statistisk analys indikerar att signalbrusförhållandet minskar med ålder och närmar sigvuxenvärden hos barn över 8 år. Ingen signifikant inlärningseffekt hittades. Det var 20meningar som avvek. Pojkars och flickors resultat blev lika.Studien resultat visar att det fungerar att använda HINT listorna på normalhörande barn frånsex års ålder, men precis som tidigare forskning visat presterar de äldre barnen bättre resultatän de yngre barnen, och inom grupperna skiljer sig mycket, speciellt bland de allra yngsta.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)