"Jag känner mig lycklig" : En kvalitativ studie om hur äldres livsvillkor påverkar äldres livskvalitet

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Författare: Cecilia Eriksson; Malin Grönskog; [2014]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Antalet äldre ökar och lever längre och hälsosammare liv. I takt med att äldre blir hälsosammare och lever längre, kommer fler resurser behövas tillägna äldre. Detta innebär att forskning gällande äldres vardagliga livsvillkor och livskvalitet blir allt mer relevant. Vilket i sin tur innebär att fler studier behövs för att kartlägga alla behov som dagens mer aktiva och hälsosammare äldre faktiskt har. Syftet med studien är att med utgångspunkt från intervjuer med äldre personer som varit pensionerade i minst fem år, undersöka hur deras livsvillkor i det dagliga livet påverkar deras livskvalitet. Studien är kvalitativ och baseras på semistrukturerade intervjuer med sju respondenter i åldrarna 71-82 år. Studien resulterade bland annat i bedömningen att samtliga av respondenterna som deltog i studien har en hög KASAM (känsla av sammanhang) och därför även starka känslor av livskvalitet. Studien visar även att goda ekonomiska livsvillkor, god hälsa, och goda sociala nätverk fungerar som GMR (generella motståndsresurser) som förbättrar respondenternas KASAM och som därför även påverkar respondenternas livskvalitet till det bättre.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)