Varför engagera sig? : En kvalitativ studie om vilka faktorer som kan vara till grund för ideellt engagemang i organisationen Missing People

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Sociologi; Södertörns högskola/Sociologi

Sammanfattning: Denna kvalitativa studie “Varför engagera sig?” av Josefine Ekenstein och Erica Mogel undersöker vad som driver individen att engagera sig ideellt i organisationen Missing People och vad den engagerade får i utbyte. Utifrån två frågeställningar samlades det empiriska materialet in genom semistrukturerade intervjuer för att sedan analyseras mot de teoretiska ramverken. De teorier som används är Gagné & Decis Self-Determination theory, Maslows behovshierarki samt Bourdieus oegennyttiga handlingar. Studien kommer fram till att det finns vissa framträdande inre och yttre faktorer som främst motiverar intervjupersonerna till engagemang inom Missing People. I slutsatsen presenteras även hur intervjupersonerna mår bra av att hjälpa andra och hur det egna välmåendet kan vara en form av belöning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)