“Hur är din chef rasist om hon har anställt dig?” En kvalitativ studie om afrosvenska socionomers upplevelser av rasism på arbetsplatsen samt vilka strategier de använder sig av för att bemöta rasismen om de får erfara det.

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Författare: Amanda Adam; Tillmy Ukbu; [2021-05-19]

Nyckelord: diskriminering; rasism; arbetsplats; strategier; afrosvenskar; vithet;

Sammanfattning: Det finns en strukturell rasism i Sverige som medför fördelar med att vara vit då man besitter privilegier och därav inte möter strukturell rasism. Konsekvensen blir att vita gynnas samtidigt som icke-vita diskrimineras. Med denna studie vill därför undersöka afrosvenska socionomers upplevelser av rasism på arbetsplatsen, deras hinder utifrån hudfärg samt vilka strategier som de använder sig av för att bemöta och hantera rasism om de får erfara det. För att undersöka detta har det tillämpats en kvalitativ forskningsmetod som bygger på individuella intervjuer med 6 afrosvenska socionomer. Resultatet som framkom i studien visar på att samtliga intervjupersoner har upplevt rasism utifrån deras hudfärg på deras arbetsplatser. Rasismen har framträtt både subtilt och direkt av både chefer och kollegor. Intervjupersonerna har bemött och hanterat rasismen på deras arbetsplatser på olika sätt. Gemensamt har alla intervjupersoner klargjort att rasism och diskriminering inte ska accepteras men alla har inte vågat stå emot den rasism som de får uppleva som afrosvenska socionomer. Därför har olika strategier lyfts i studien. Studiens resultat visar på att antirasistiska åtgärder saknas på intervjupersonernas arbetsplatser och att detta försvårar arbetet mot rasism och diskriminering.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)