Kroppen är gjord för rörelse : en interventionsstudie om kunskapens betydelse för ökad fysisk aktivitet

Detta är en Kandidat-uppsats från Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

Författare: Felicia Wallin Forsell; Tove Bok; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Sammanfattning Syfte Föreliggande studie syftar till att undersöka om kunskap om fysisk aktivitet och hälsa kan bidra till en ökad fysisk aktivitetsnivå och medvetenhet om eget rörelsemönster hos individer på en stillasittande arbetsplats. Metod En kvantitativ studie har genomförts på en arbetsplats med stillasittande arbete. Interventionen har bestått av workshops om hälsa och fysisk aktivitet. Studiedeltagarna slumpades till en interventionsgrupp som fick workshops och till en kontrollgrupp som fick tillgång till workshop-materialet efter studieperioden. Tjugo deltagare deltog i studien, tio i respektive grupp. Fysisk aktivitetsnivå mättes med stegräknare och en enkät med extrafrågor om fysisk aktivitet från GIH:s hälsoenkät. En utvärderingsenkät användes för att mäta upplevd medvetenhet kring rörelsemönster i interventionsgruppen. Resultat Interventionsgruppens medelvärde i antal steg ökade med 759 steg från baslinjemätningen till vecka fyra. Kontrollgruppens medelvärde i antal steg minskade med 455 steg från baslinjemätningen jämfört med vecka fyra. Resultaten visade att skillnaden mellan baslinjemätningen och sista veckan inte var signifikant varken i kontroll- eller interventionsgruppen. I utvärderingsenkäten svarade 90 % av deltagarna i interventionsgruppen att de blivit mer medvetna om eget rörelsemönster under interventionen och 70 % i interventionsgruppen svarade att de hade förändrat sitt rörelsemönster under interventionen. Slutsats Författarna anser att interventionen delvis uppfyllde sitt syfte och skulle kunna användas på arbetsplatser för att öka fysisk aktivitet hos de anställda. Studien visar på att förmedling av kunskap kan vara ett alternativt tillvägagångssätt för öka medvetenheten om sitt stillasittande beteende och rörelsemönster och därmed lättare kan förändra sina vanor utifrån sin egen livssituation. Interventioner på arbetsplatser kan spela en betydelsefull roll i det framtida hälsofrämjande arbetet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)