Hälsosamtal - baserade på motiverande samtal som stöd för livsstilsförändringar.

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Distriktsjuksköterskan träffar kontinuerligt patienter som är intresserade avlivsstilförändringar för att må bättre och förebygga sjukdom. Genom ett hälsosamtal omlevnadsvanor till exempel tobaksrökning, fysisk inaktivitet, osunda matvanor och högalkoholkonsumtion utgår man från individens egen motivation till förändring för bättrehälsa. Metoden i samtalet kallas för motivational interviewing (MI). Tidigareforskningar visar att MI är en metod som motiverar patientens inre vilja till förändringoch är effektivare jämfört med traditionell rådgivning. Att kunna skapa en bra miljö ochrelation under samtalet och att ha förståelse om patientens egen hälsokännedom har storbetydelse för en effektiv livsstilsförändring. Den omvårdnadsteoretiska grund som dettafördjupningsarbete baseras på är Katie Erikssons vårdprocessteori som belyserrelationens betydelse och självvårdsbegrepp som lyfter upp patientens egenansvar.Syftet med detta fördjupningsarbete var att belysa hur sjuksköterskan i hälsosamtaletkan använda sig av MI-metoden för att underlätta livsstilsförändringar hos patienten.Elva vetenskapliga artiklar har granskats beträffande vilken effekt MI hade ihälsosamtalen och vilken roll sjuksköterskan hade samt hur patientens egenansvarpåverkade livsstilsförändringar. Resultatet visar att motiverande samtal med stöd av MImetodenunderlättar livsstilsförändringar och förstärker patientens inre kraft tillförändring. MI kan tillämpas i olika vårdrelationer och i preventionsarbeten, vid hjärtochkärlsjukdomar, diabetes, rökavvänjning, alkoholmissbruk och cancervård. MImetoden är anpassningsbar eftersom det kan genomföras via telefon, enskilt eller igruppsamtal. Dessutom har det visat sig att de interventionerna vilka pågår under enlängre tid ger ett bättre resultat på lång sikt. Ytterligare forskning om MI metoden ochpatientens egen vilja till förändring behövs för att utveckla området . Erikssons teorierom hälsobegrepp, relationens betydelse och patientens egenansvar framhäver MImetodensprinciper, vilket kan stärka sjuksköterskans professionella arbetsmetod ilivsstilsförändringar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)