ATT GÅ FRÅN ARBETSSÖKANDE TILL ANSTÄLLD En kvalitativ intervjustudie av rekryterares uppfattningar om ett företags värdegrund i anställningsprocessen

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet

Sammanfattning: Syfte: Syftet med studien är undersöka hur ett företags värdegrund kommer till uttryck i rekryterares uppfattningar om värdegrunden i en anställningsprocess. Mer specifikt studeras om och i så fall hur detta kan bidra till att konstruera en arbetssökande som subjekt.Teori: Studiens teoretiska begrepp utgår från Foucaults maktperspektiv, vilka är: diskurs, subjekt och governmentality. Dessa teoretiska begrepp används för att begreppsliggöra den empiri som produceras. Diskursbegreppet används för att söka svar på hur det talas om något i en specifik situation, i detta fall, anställningsprocessen. Subjektsbegreppet används för att förstå hur en arbetssökande konstrueras som subjekt. Till sist används governmentality för att synliggöra vilka strategier och tekniker som används för att styra de arbetssökande.Metod: Studiens metod är kvalitativa, semistrukturerade intervjuer med tre rekryterare på ett företag. Vidare utförs en diskursanalys för att undersöka rekryterares uppfattningar kring den verklighet de befinner sig i, vilket i detta fall är anställningsprocessen.Resultat: Resultaten visar att värdegrunden är central vid anställning av nya personer, utifrån rekryterarnas uppfattningar om detta. Resultaten visar även på att värdegrunden kan bidra till att konstruera en arbetssökande som subjekt. Detta genom att den arbetssökande anpassar sitt sätt att vara efter företagets värderingar, i en anställningsintervju. Det framkommer att företaget baserar sin intervjuteknik på deras värderingar vilket ses som en teknik för styrning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)