Hur utvecklas tillsammans: psykosvård i mellanområdet? En aktionsforskningsstudie tillsammans med psykosteamet på vuxenpsykiatriska öppenvårdsmottagningen i Kristianstad

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning: Den aktuella studien handlar om att skapa fördjupad förståelse för hur patienter anslutna till psykosteamet på vuxenpsykiatrin i Kristianstad upplevelser sitt sammanhang i samarbetet. Studien belyser mer fokuserat hur patienter upplever tillämpningen av centrala målsättningar i vårdprogrammet, det kontaktskapande behandlingsarbetet, övergången till ett specialiserat psykosteam år 2009 och eventuella andra organisatoriska aspekter på behandlingssituationen samt hur patienter uppfattar att man skulle kunna utveckla verksamheten. Studien realiseras genom en aktionsforskningsstrategi, vilket innebär att forskningsprocessen inbegriper växelverkan mellan samtliga deltagare och att studien syftar till att generera praktiskt tillämpbar kunskap i den lokala kontexten. Det empiriska materialet består av sexton semistrukturerade patientintervjuer. Dessa transkri¬beras och analyseras. I kunskapsprocessen tillämpas en terapeutisk utforsknings¬metod och förståelsen beskrivs som mellanområdeskunskap. Resultatet visar att de intervjuade patienterna upplever att övergången till psykosteam varit bra för dem. Patienterna har överlag positiva upplevelser av teamets kontaktskapande samarbete och känner sig delaktiga och hjälpta. Patienterna uppskattar trygghet, kontinuitet och struktur. Av specifika behandlingsinsatser uppskattar patienter särskilt case management metodiken och samtalskontakt. Anhörigarbete, hembesök och hälsobefrämjande insatser upplevs som positiva. Många av patienterna upplever biverkningar av mediciner. Dessa beskrivs som plågsamma, men hanterliga. Brister i verksamheten som patientintervjuerna vittnar om berör patienternas situation i samband med vistelser på vårdavdelningar samt att många efterfrågar ytterligare möjligheter till fördjupade samtalskontakter. Patienternas socioekonomiska situation framträder som ytterligare ett viktigt utvecklingsområde.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)