”We must not, however, give way to anarchy.” : en kritisk diskursanalys av Ungerns regering

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

Sammanfattning: Denna uppsats är en kritisk diskursanalys som gjorts på material, som Ungerns regering har lagt ut på sin officiella hemsida, med syfte att analysera deras syn på migranter, asylsökande och flyktingar. Jag har använt mig av ett tillvägagångsätt som van Dijk utvecklat och som bygger på olika diskursiva strategier och parametrar för att göra detta. Målsättningen är att få en fördjupad förståelse för hur en diskurs kan påverka en befolkning genom att ta reda på vilka strukturer och strategier som används i tal, text och andra kommunikationsmöjligheter i Ungern. Det har också varit viktigt för mig att förstå hur nationalism och xenofobi utformas och används i ett samhälle enligt forskning och i litteraturen, för att skapa förståelse för kontexten som den utvalda diskursen finns inom. Min analys visar på att Ungern arbetar systematiskt med att marginalisera migranter, asylsökande och flyktingar. Ungern skapar en nationalistisk anda genom det språk de använder samt genom hur de direkt eller indirekt påverkar, via nationalistiska och politiska högerinriktade grupper, en syn på migranter och flyktingar som likställs med ett hot till det Ungerska samhället och dess kultur. I denna uppsats har jag fått en fördjupad förståelse för det samband som finns mellan dominans och produktion av en diksurs. Jag har fått insikt i hur Ungerns regering använder strategier som påverkar hur den Ungerska befolkningen ser på situationen gällande migranter, asylsökande och flyktingar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)