Svensk och fransk upphandlingsreglering - En jämförelse av annonseringsförfaranden under tröskelvärdena

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

Sammanfattning: Syftet med denna uppsats är att redogöra för annonseringsförfaranden i svensk och fransk upphandlingsreglering under tröskelvärdena och jämföra upphandlingsregleringarna med varandra utifrån dess materiella innehåll. Den mest framträdande likheten mellan den svenska och franska upphandlingsregleringen utgörs av att de grundar sig på EU-direktiv. Trots att den direkta effekten av ett direktiv inte har någon direkt verkan på nationell upphandlingsreglering under tröskelvärdena får inte EU:s principer om icke-diskriminering och transparens åsidosättas. Det bidrar till att den till synes största skillnaden i det materiella innehållet i de båda upphandlingsregleringarna under tröskelvärdena, nivån för direktupphandlingsvärde, inte medför någon större skillnad mellan svensk och fransk offentlig upphandling under tröskelvärdena gällande annonseringsförfaranden, oavsett reglerade annonseringsförfaranden i svensk och fransk upphandlingsreglering under tröskelvärdena.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)