Spanglish - La Jerga Loca : En kulturanalytisk studie av fenomenet spanglish

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

Sammanfattning: Problem: I dagens teknologiskt och kulturellt globaliserade värld skapas nya tendenser och riktningar för vår kultur. Möjligheten för språk- och kulturmöten av olika slag ökar och med dessa följer blandandet av kulturer med alla dess implikationer, innefattande språket, som grundläggande sammanhållningsfaktor. Språk- och kulturmöten kan resultera i en företeelse som spanglish, vilken är en blandning mellan spanskan och engelskan. Syfte: Uppsatsens syfte är att försöka förstå hur spanglish kan ses i relation till sociala, kulturella och globala processer, samt vilka funktioner fenomenet har. Med hjälp av uppsatsens fyra genomgående teman (språk, globalisering, diaspora och föreställda gemenskaper) vill jag ta reda på följande frågeställningar: 1. Hur kan man förstå spanglish som språkligt fenomen? 2. Hur kan man förstå spanglish i relation till övergripande sociala processer som globalisering och diaspora? 3. Hur kan man förstå spanglish som uttryck för en social och kulturell gemenskap? Slutsatser: Efter att ha undersökt spanglish i enlighet med kulturanalysen, kan jag se att spanglish som språkgemenskap kan ha funktionen av en identitetsmarkering och för att stärka samhörigheten talare emellan. Spanglish, som produkt av globaliseringen, är ett sätt att markera sin etnicitet och sin kulturella identitet, samtidigt som det som föreställd gemenskap kan stärka gemenskapen i gruppen och framhålla den ursprungliga kulturen med stolthet. Spanglish har vissa likheter med diasporakulturen, bland annat i tillbakagången till traditionella företeelser och orienteringen mot hemlandet, men är inte fullständigt en diasporakultur då den enligt mig mer kan liknas vid en hybridiserad identitet, en bikulturell produkt av samtida processer, som i denna korsning mellan två kulturer skapar en hybrid som resulterar i åtskilliga kulturella artefakter och symboler för kulturmötet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)