Estetisk närvaro - Filosofiska, biologiska och konstvetenskapliga perspektiv på den ordlösa upplevelsen av bildkonst

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

Författare: Åke Sjöstedt; [2020-11-11]

Nyckelord: Närvaro; Estetik; Konstvetenskap; Neuroestetik; Tvärvetenskap; Museologi;

Sammanfattning: Estetisk närvaro - ett tillstånd av intensiv fokusering på och upptagenhet av ett estetiskt objekt, är ett vardagligt fenomen vars betydelse för upplevelse och tolkning av konst kan ha underskattats. Uppsatsen består av en kritisk tvärvetenskaplig exposé över ett axplock aktuell litteratur inom filosofisk estetik, evolutionspsykologi, neurovetenskap, konstvetenskap och museologi som på olika sätt direkt eller indirekt berör detta fenomen. Avsikten är att bredda förståelsen och samtidigt peka på konvergens mellan naturvetenskapens och humanioras uppfattningar. Frågeställningar som diskuteras är vilken betydelse denna kunskap kan ha för konstvetenskapen, hur man skall se på fenomenets plats i konstvetenskapens praktiker, samtmöjligheterna för ökade interdisciplinära kontakter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)