Färgers betydelse för personer med demenssjukdomar

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

Författare: Sahar Zarnegar; Alexandra Jonsson-latton; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Jonsson-Latton, A & Zarnegar, S. Färgers betydelse för personer med demenssjukdomar utifrån deras, vårdpersonalens och anhörigas perspektiv – en litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. Malmö Universitet: Fakulteten för hälsa och samhälle, institutionen för vårdvetenskap, 2019. Bakgrund: I Sverige ökar antalet äldre i regel varje år och även antalet personer som är drabbade av demenssjukdomar. Det finns mellan 130 000 och 150 000 personer med demens i Sverige. Demens innebär sjukliga förändringar i hjärnan. Demenssjukdomar för med sig en rad nedsättande förmågor för de personer som drabbas; det kan vara nedsatt minne, nedsatt språk och nedsatt tidsuppfattning eller svårigheter att hitta i miljön. Feltolkning av felaktigt utformad miljö kan späda på en rad dåliga upplevelser, upplevelser som kan minskas i en rätt utformad miljö. Färger i miljön kan bidra till att stödja bevarande funktioner och i sin tur skapa trygghet och hälsofrämjande vård. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie är att belysa färgers betydelse i vårdmiljö för personer med demenssjukdom utifrån deras, vårdpersonalens och anhörigas perspektiv. Metod: Litteraturstudien grundar sig på 10 empiriska studier med kvalitativ ansats. Studierna utfördes i olika länder i världen men alla studierna hade en omvårdnadsfokus. De utvalda artiklarna kodades och återkommande ämnen bildade olika teman som svarade på studiens syfte. Resultat: Färger har stor betydelse och har även effekter på personer med demens. Tre teman bildades under resultatdelen: färger fysiska, psykiska och sociala effekter som förklarade färgers effekter i vårdmiljön för personer med demens. Konklusion: Varje tema vägleder till att färger kan förbättra måltidernas kvalitet, rummen kunde ha mer hemlik miljö, hitta vägen, stå från fara i form av fallrisk, behåller kvarvarande förmågor, ett systematiskt förhållningssätt mellan kommunikation och även färger kan hjälpa till att skapa säkerhet i miljön som leder till en personcentrerad omvårdnad.Nyckelord: Anhöriga, demens, färger, kvalitativ studie, vårdmiljö, vårdpersonal.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)