”Jag vet vart du bor…” : En kvalitativ studie om socialarbetares upplevelser av klientrelaterat hot och våld.

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

Författare: Mai Thi Nguyen; [2021]

Nyckelord: hot; våld; socialarbetare; KASAM; coping;

Sammanfattning: Hot och våld riktade mot socialarbetare från klient har ökat mycket de senaste åren. Mot bakgrund av tidigare forskning inom området har utveckling resulterat i stora arbetsmiljöproblem. Syftet med studien är att undersöka socialarbetares upplevelser av klientrelaterat hot och våld, hur detta problem kan påverka deras hälsa, vad verksamheter och organisationer kan ha för rutiner för att skydda anställda samt hur det kan förebygga hot och våld på arbetsplatser. Studien bygger på kvalitativa intervjuer med sju socialarbetare som arbetar inom socialtjänsten. Det insamlade materialet analyserades utifrån teoretiska begreppen, copingsteori och KASAM-teori, för att begreppsligagöra socialarbetarnas upplevelser.    Resultatet visade på att hot kunde förekomma i vanligare utsträckning än våld. Samtliga respondenter hade någon gång utsatts för hot, dock var det endast en respondent som hade utsatts för både hot och våld. Det framkom även att utsattheten för hot och våld påverkade respondenternas hälsa på olika sätt. Men det var otäckt och obehagligt att höra det ständigt. Arbetsklimatet kan vara en av de saker som är jätteviktigt för att hantera känslor av hot och våld. Där vågar de prata och diskutera med varandra om olika upplevelser och erfarenheter, även kring att dem har blivit hotade av klienter. Respondenterna upplevde att kollegor och chefer är de största stöd som finns på arbetsplatsen. Arbetsgivare är skyldig att ta ansvar till att förebygga hot och våld i arbetsplatsen. Respondenterna upplevde att de var nöjda med sin verksamhets/organisationens rutiner. Trygghetslarm och säkerhetsrummet är exempel på åtgärder som har implementerats för att förebygga hot och våld på arbetsplatser.    Studiens slutsats är att klientrelaterad hot och våld mot socialarbetare kan vara ett stort arbetsmiljöproblem. Det kan vara viktigt för socialarbetare att öka kunskap gällande hur man bemöter klient och hur man ska göra för att skydda sig själv. Det kan också vara bra att ens chef kan ta upp problem om hot och våld från klient oftare i möten så att man kan ha bättre koll av detta problem. Därefter kan man hantera och förebygga det på ett effektivare sätt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)