Rumslighet på gröna tak : träd och buskar som verktyg

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sammanfattning: När städer förtätas blir behovet av grönytor större. Lyfts blicken uppåt finns det massvis med oanvända ytor för växtlighet, det vill säga taken. För att ge tillbaka naturen den exploaterade ytan, kan takets yta fyllas med grönska. Den vanligaste typen av gröna tak är sedumtak, dessa är vanligtvis inte till för att beträdas och ger inte rumsbildande effekter. Det finns dock en annan typ av takplanteringar som kan bidra med liknande värden som en trädgård och där olika rum kan skapas. Att anlägga växtlighet med rumsbildande effekter på tak ställer högre krav på takkonstruktionen. Den högre kostnaden som detta medför kan vara en anledning till att denna typ av gröna tak idag inte utnyttjas i större utsträckning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)