Jordbruksarrende

Detta är en Kandidat-uppsats från Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Författare: Alexander Raattamaa; [2020]

Nyckelord: Arrende; Jordbruksarrende; Rättsvetenskap;

Sammanfattning: I arbetet har bestämmelserna om jordbruksarrende analyserats i syfte att fastställa jordbrukarens alternativ av arrende och när och varför arrendeformen används. Svar på de ställda frågorna har erhållits genom studier av doktrin, lagstiftning, lagkommentarer och praxis. Genom undersökningar har det framkommit att de former av jordbruksarrende som är tillgängliga för jordbrukare är gårdsarrenden och sidoarrenden. Den huvudsakliga skillnaden mellan formerna har visat sig vara att gårdsarrenden omfattar en bostad för arrendatorn vilket medför ytterligare rättsliga distinktioner mellan formerna, exempelvis bestämmelserna om besittningsskydd. Vidare har i arbetet undersökts om det gällande regelverket om jordbruksarrende är i behov av en reform av något slag. Metoden för detta har varit granskning av statens offentliga utredningar inom samma område. Studien har lett till slutsatsen att behov och utrymme för förändring av bestämmelser finns, i detta fall inom avgiftsreglering, besittningsskydd, normgivningsbemyndigande och metod för uppsägning. I arbetet har redovisats ett antal förslag som kan avhjälpa den nuvarande problematiken.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)