Gemensamma utrymmen för samspel mellan elever : Vilka är förutsättningarna för en inkluderande informell lärmiljö?

Detta är en Magister-uppsats från Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

Sammanfattning: Huvudsyftet med studien var att utforska hur personer som kommer i kontakt med både grundskola och grundsärskola uppfattar de gemensamma informella lärmiljöer som kan finnas på skolorna. Det forskades även i vilken utsträckning som samspel och inkludering sker. Slutligen undersöktes utrymmets egenskaper. Unikt för studien var att den utgick från informella lärmiljöer. Inte samspel och inkludering i mer traditionella formella lärmiljöer som exempelvis ett klassrum. Studien utgick från det sociokulturella perspektivet och dess syn på kunskap och lärande. Studien var kvalitativt orienterad med intervjuer som datainsamlingsmetod. För att komma fram till syftet intervjuades personer som kom i kontakt med både grundskola och grundsärskola. Informanterna hade olika befattningar och yrkesmässig bakgrund. De arbetade på olika skolor i olika kommuner. Den utgångspunkten gav ett djup och en bredd till studien. Bland informanterna fanns bland annat lärare, speciallärare samt specialpedagoger. Resultatet av studien visade att på de skolor där grundskola och grundsärskola delade lokaler fanns det gemensamma utrymmen där elever från de olika skolorna kunde mötas. Resultatet visade även att informanterna generellt hade en positiv inställning till de gemensamma utrymmena och att de tydligt kunde se hur de bidrog till spontant samspel mellan eleverna. Resultatet visade även vikten av vuxnas närvaro och att olika hjälpmedel användes för ett ökat samspel. En återkommande uppfattning var att inkludering inte får ske på någon enskilds elevs bekostnad utan att det måste ske på ett tryggt sätt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)