Humorns betydelse i omvårdnad ur ett sjuksköterskeperspektiv : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

Sammanfattning: Introduktion: En viktig del av omvårdnadsrelationen är kommunikation. Humor är en form av kommunikation som har visat sig ha salutogena effekter. Patienter upplever humor som något positivt. Trots detta finns det begränsad kunskap om humorns betydelse för omvårdnad och hur sjuksköterskan kan använda sig av humor. Syfte: Syftet med studien var att belysa humor i omvårdnaden ur ett sjuksköterskeperspektiv. Metod: Litteraturstudie som utfördes enligt Polit och Becks (2017) modell för litteraturstudie. Sökningar efter artiklar gjordes i databaserna PubMed och Cinahl vilket resulterade i att elva kvalitativa artiklar valdes ut. För att bedöma artiklarnas kvalité användes granskningsmall för kvalitativa studier enligt Polit och Beck (2017). Resultat: Resultatet genererade två huvudteman; Humorns funktion och Sjuksköterskans användning av humor. Under vardera huvudtema fanns tre underteman; Humor främjar omvårdnadrelationen, Humor som verktyg att hantera svåra situationer och känslor och Humor främjar teamarbete samt Sjuksköterskans strategier för adekvat användning av humor, Humorns exklusionsområden och Negativa konsekvenser av humor. Slutsats:  Sjuksköterskorna upplevde att humor hade en viktig betydelse i omvårdnaden. Humor främjade vårdrelationen och kunde underlätta det kliniska arbetet. De framhöll dock att det var viktigt använda humor med eftertanke och försiktighet för att undvika negativa konsekvenser.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)