Formandet av Identitet i Muslimska skolor - Nationella och Internationella perspektiv

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Lärande och samhälle

Sammanfattning: ABSTRACT Detta är en kunskapsöversikt som ämnar redovisa forskning kring hur skolor med muslimsk profil förhåller sig till värden och normer i landet de befinner sig i. Med fokus på hur elevers identitet påverkas och formas av skolan, föräldrar och samhället. Frågorna vi har valt att analysera forskningen utefter är följande; Hur fostras och skapas identiteter, generell och kvinnlig, på muslimska skolor i västerländska samhällen, dvs i England, USA, Kanada, Sverige och Nederländerna? Vilket är länderna som vi tagit forskning ifrån. Vad är muslimska föräldrars motivation till att placera sina barn i muslimska friskolor? Vi har införskaffat vårt stoff genom datasökningar på Eric by Proquest, Libserach och genom litteratur skriven av diverse forskare. Genom litteraturen kunde vi hitta andra källor som forskarna refererade till och detta formade den kunskapsbas vi har använt oss utav. Utifrån dessa källor kunde vi se att skolorna har som avsikt att påverka elevernas identitet utifrån religiösa och kulturella faktorer. Detta kunde dock variera beroende på i vilket land som skolan var placerad i. Forskningen påvisade, till en stor majoritet, att tjejer och kvinnor var det kön som hade striktare regler, direkt och indirekt, gällande sin identitet och personliga utveckling. Vilket gjorde att vi arbetade med en djupdykning gällande den kvinnliga identitetsaspekten. Valet av att sätta sina barn på en skola med en muslimsk profil var dock inte endast på grund av en vilja av att behålla kulturella och religiösa normer inom familjen utan också på grund av diskriminering på grund av deras etnicitet och religion. Slutligen kom vi fram till att det behövs mer forskning kring religiösa elevers identitetsskapande i förhållande till utomstående kulturer. Detta för att skapa förståelse om den muslimska och västerländska kulturen gällande religiös och samhällelig symbios. Med detta sagt så finns det problematik gällande kulturkrockar inom vissa områden bl.a. gällande kön och de striktare regler tjejer måste förhålla sig till. Viktigt att tillägga är att vi lever i ett mångkulturellt samhälle där alla olika former av religiös identitet är accepterad och välkommen. Detta paper ämnar utforska den muslimska identiteten som skapas i skolan och hur den blir påverkad och tar sig i uttryck. Nyckelord: Identitet, muslimska skolor, kön, föräldrar, diskriminering, värdegrund, normer, västerländsk, kultur, religion, samhälle.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)