Utvecklingen av marknadsföringsstrategier i digitaliseringens spår : En studie om Bonnier News lokaltidningssegment

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

Sammanfattning: Titel: Utvecklingen av marknadsföringsstrategier i digitaliseringens spår - En studie om Bonnier News lokaltidningssegment Nivå: Kandidatuppsats i ämnet Företagsekonomi C Författare: Jesper Arnshed & Fabian Seitz Handledare: Katarina Arbin Datum: Januari 2022 Syfte: Traditionell mediekonsumtion har länge utgått från den fysiska papperstidningen. Med digitaliseringens intåg blev förändringar påtvingade för verksamheter. Tidningars marknadsföringsstrategier behövde flexibla lösningar som överensstämde med samhällets förändrade kravbild och läsarbehov. Syftet med denna studie var att undersöka hur marknadsföringsstrategier för lokaltidningssegmentet förändrats i takt med en ökad digitalisering. Två forskningsfrågor har undersökts, som kretsar kring hur lokaltidningarnas marknadsföringsstrategier har förändrats med den tilltagande digitaliseringen. Samt hur utvecklingen av den fysiska produkten till en digitaliserad tjänst, har påverkat marknadsföringsstrategierna. Metod: Denna studie har tillämpat en kvalitativ metod med en abduktiv ansats. Genom dess fallstudieformat har semistrukturerade intervjuer nyttjats som primär metodik för datainsamling. Intervjuerna har spelats in, transkriberats och analyserats genom en innehållsanalys. Fallstudieobjektet var det marknadsledande mediebolagets Bonnier News lokaltidningssegment. Resultat & Slutsats: Resultatet visade att digitaliseringen har ändrat arbetsflödet hos lokaltidningarna. Allt innehåll produceras först till digitala kanaler som sedan används för att sammanställa papperstidningen. Marknadsföringsstrategierna är subjektivt anpassade på lokaltidningsnivå och formas utifrån de geografiska, psykografiska och beteendemässiga aspekterna som gäller för varje bevakningsområde. Den traditionella tidningsprodukten kan numera anses vara en utvecklad tjänsteprenumeration. Examensarbetets bidrag: Studiens fallstudieformat fyller ett forskningsgap för tidningsbranschen och dess marknadsföringsstrategier under digitaliseringen. Den bidrar med en förståelse till hur subjektivt utformade strategier kan tillämpas under digitaliseringen. Förslag till vidare forskning: En uppföljningsstudie vore intressant för att undersöka papperstidningens betydelse under den fortsatta digitaliseringen. Nyckelord: Media, tidning, lokaltidning, digitalisering, digital transformation, marknadsföring och marknadsföringsstrategier.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)