Effekter av tidsbokning via internet för vårdcentral och vårdpersonal i Värmland : En fallstudie av länets två största vårdcentraler

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Handelshögskolan

Sammanfattning: Kostnader och efterfrågan på vård stiger stadigt vilket leder till att vårdgivare i Sverige uppleveren ökad press att samtidigt minska kostnaderna och förbättra kvaliteten på vården. En av orsaken till de ökade kostnader och efterfrågan är att Sveriges befolkning blir äldre och äldre. Däremot har Sverige en av jordens mest uppkopplade befolkning i världen, därför skulle tidsbokning via internet kunna resultera till tid- och kostnadsbesparingar för Sveriges hälso- och sjukvård. Dessutom har tidsbokning via internet möjligheten att minska på den administrativa bördan för vårdpersonal när patienter själva sköter sina tidsbokningar. Syftet med denna kandidatuppsats i informatik är att identifiera, beskriva och förklara effekter av tidsbokning via internet för både vårdcentraler och vårdpersonal i Värmland. För att uppnå syftet utfördes en fallstudie på Värmlands två största vårdcentraler, vårdcentralen Verkstaden och Gripen, genom intervjuer och dokumentstudier. Resultatet av undersökningen visar att beroende på läkares kontroll över arbetsschemat, organisationens kultur och ledningens engagemang påverkas effekternas omfattning. För vårdcentralen Verkstaden uppstod det inga signifikanta effekter, men hos vårdcentralen Gripen uppstod omfattande effekter. Effekter av tidsbokning via internet hos vårdcentralen Gripen är att organisationen har kunnat spara tid på administration. Tidsbesparingen frigjorde resurser och gjorde det möjligt för vårdcentralen att öppna två nya mottagningar. Distriktssjuksköterskor spenderar hälften så mycket tid på tidsbokning via telefon och den arbetsuppgiften skapade negativ stress. Mindre tid på telefon har lett till att distriktssjuksköterskor spenderar mer tid med patienter och har fått utnyttja mer av sin kompetens, vilket har förbättrat deras arbetsmiljö. Däremot för distriktsläkare har tidsbokning via internet skapat frustrationer och en försämrad arbetsmiljö. Dagligen får distriktsläkare träffa patienter som har genomfört felbokningar och detta skapar svårigheter för en distriktsläkare att utföra vård med hög kvalité.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)