Utmattning eller hjärntrötthet? En explorativ studie på gymnasieungdomar

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Institutionen för psykologi

Författare: Emma Holm; Amy Danielsson Chalom; [2021]

Nyckelord: Stress; ungdomar; KEDS; MFS; Social Sciences;

Sammanfattning: Tidigare forskning har uppmärksammat en ökning av stressrelaterade symtom hos svenska skolungdomar. Ur ett folkhälsoperspektiv finns det vinster i riktade insatser till denna grupp, inte minst för gymnasieelever som står nära inträde till arbetsmarknaden. Ett begrepp som har uppmärksammats i relation till långvarig stress är utmattningssyndrom. Ett liknande symtomkluster som beskrivs i konstruktet utmattningssyndrom återfinns hos patienter med förvärvad hjärnskada, konceptualiserat som “hjärntrötthet”. Denna studie undersökte symtomklusterna för utmattning och hjärntrötthet med hjälp av formulären Karolinska Exhaustion Disorder Scale (KEDS) respektive Mental Fatigue Scale (MFS) på en icke-klinisk population bestående av gymnasieungdomar, för att utreda huruvida dessa instrument mäter samma konstrukt. Det undersöktes även huruvida demografi, levnadsvanor och stressorer hade en inverkan på symtomskattningen i formulären. Resultaten påvisade starkt samband mellan KEDS och MFS. Samband påvisades också mellan formulären och Samlade stressorer. Även könsskillnader konstaterades, där kvinnor skattade högre på båda formulär. Inga gruppskillnader påvisades för Årskurs eller Programinriktning. Positiva samband konstaterades mellan mängden icke-skolrelaterad Skärmtid och formulären, samt negativt samband mellan mängden Fysisk aktivitet och KEDS. Ingen korrelation mellan Alkohol- och Droganvändande och formulären kunde påvisas. Nära hälften av deltagarna skattade över vedertagen cut-off för båda formulär. Ungdomar med ihållande psykisk eller fysisk ohälsa skattade högre på formulären jämfört med “friska”, medan det inte fanns någon skillnad mellan “friska” och de som erfarit någon typ av skallskada. Majoriteten av deltagarna angav att skattningen av måendet påverkats av rådande pandemi, både i positiv och negativ riktning. Designen i denna studie tillät inte slutsatser kring orsakssamband.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)