Informationsmottagning via extranät : En fallstudie av Subaru Nordic ABs extranätsanvändare

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK);

Sammanfattning: Denna kandidatuppsats tar upp ämnet informationsmottagning via extranät. Likt människor kan även extranät och andra kommunikationskanaler ha kommunikationsproblem. Bakgrunden till studien är att det finns ett bristande informationsmottagande hos Subaru Nordic ABs extranätsanvändare. Syftet med denna studie är att ta reda på vilka faktorer som påverkar informationsmottagandet via Subaru Nordics extranät genom att göra en enkätundersökning. En kombination av kvalitativ och kvantitativ metod har använts där data samlats in genom en enkät som skickats ut till Subaru Nordics extranätanvändare. Studien har genomförts på fallföretaget Subaru Nordic som är generalagent för bilmärket Subaru i Norden och Baltikum. Vi identifierade sex faktorer som påverkar informationsmottagandet via ett extranät. Den första faktorn är ”Behov av information” som indikerar att Subaru Nordic och andra företag som använder extranät som informationskanal bör uppdatera informationsmottagaren om sin verksamhet för att de ska utföra sitt arbete på bästa sätt. Den andra faktorn är ”Anpassa information till mottagaren” där det framkom att företag bör skicka ut information som är anpassad till mottagarens arbetsområde. Den tredje faktorn är ”Anpassa information till situation” där vi kunde dra slutsatsen att företag bör sprida ut sina informationsutskick. ”Använda flera informationskanaler” är den fjärde faktorn och slutsatsen för den är att det är effektivt att använda sig av en kompletterande informationskanal för informationsutskick. Den femte faktorn är ”Tillgänglig information” där det framkom att företag bör ha tydliga kategorier för att användarna ska finna information de söker på ett smidigt sätt. Den sjätte och sista faktorn är ”Anpassa rubrik efter information” som företag bör lägga stor vikt på för att väcka informationsmottagarens intresse att läsa information.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)