Finns det svenskt kaffe på hotellet? En studie kring hotellgästers beslutskriterier

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

Sammanfattning: Människor har idag fått andra resvanor och reser mer än vad de tidigare gjort. Det är allt viktigare för hotellen att kunna tillfredsställa sina gäster och ha någon relation till hemmet då hotell i många fall, framförallt för affärsresenärer, ersätter hemmet. Det kan vara en anledning till att affärsresenärer och privatresenärer beaktar olika beslutskriterier. Konsumenten medverkar aktivt vid produktionen av tjänsten och en tjänst produceras på samma gång som den konsumeras vilket gör det svårt för konsumenten att förutse vad den kan förvänta sig. Därmed blir det också svårt för serviceföretagen att förutse vad det är gästen efterfrågar och vilka beslutskriterier denne efterfrågar vid val av hotell. Pris och läge har länge varit de kriterier som har haft störst betydelse för hotellgästers val av hotell och därför har vi utgått ifrån vad det är affärs- respektive privatresenärer idag beaktar vid val av hotell. Vårt syfte med denna uppsats är att beskriva samt analysera centrala och grundläggande beslutskriterier som affärs- respektive privatresenärer beaktar vid val av hotell. För att utföra denna undersökning har vi valt att genom en kvalitativ ansats med kvantitativ metod genomföra djupintervjuer och en enkätundersökning. Djupintervjuerna skedde med fem affärsresenärer och tre privatresenärer. Enkätundersökningen genomfördes på fem hotell i Malmö- och Lundregionen. Teori som vi har ansett vara väsentlig för vår undersökning och som vi har fokuserat på är konsumtionsbeteende, beslutskriterier, servicemötet och relationer. Litteraturen är främst hämtad från facklitteratur, vetenskapliga artiklar och branschtidningar. Vår slutsats är att även om nya trender uppkommer och andra försvinner så är det fortfarande de grundläggande behoven som hotellgäster i första hand vill ha tillfredsställda, nämligen sömn och mat, när de besöker ett hotell. Affärsresenärer och privatresenärer har olika beslutskriterier i beaktning vid val av hotell och det menar vi beror på att syftet med vistelsen påverkar vilka beslutskriterier som en hotellgäst beaktar vid val av hotell. Vår förhoppning är att detta examensarbete skall väcka nya tankar och arbetssätt för hur man inom hotellbranschen skall ta till vara gästernas krav på boendet, exempelvis genom marknadsföring, hotellets faciliteter samt hotellets koncept.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)