Föräldrasamtal om övervikt och fetma : Skolsköterskors främjande förhållningssätt

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

Sammanfattning:

Bakgrund: Barnövervikt och fetma är problematiskt på både individ- och folkhälsonivå vilket  skolsköterskor i ett tidigt skede ska arbeta förebyggande mot. Att ha en god relation och kommunikation med föräldrar är avgörande för det arbetet. Både skolsköterskor och föräldrar upplever att det kan råda en komplexitet i att samtala om detta ämne.

Syfte: Syftet med studien är att belysa hur skolsköterskor kan främja föräldrasamtal om övervikt och fetma.

Metod: För att uppnå syftet användes en kvalitativ metod med inspiration av Kritisk incident teknik (CIT). Datamaterialet är uppbyggt av sju telefonintervjuer och en personlig intervju med skolsköterskor.

Resultat: Analysen av materialet mynnade i tre huvudområden som är betydande för främjandet av skolsköterskors samtal med föräldrar; Relationsfrämjande förhållningssätt, Samtalsfrämjande strategier och Skolsköterskors egenskaper och förmågor.

Slutsats: Resultatet visade att relationsskapandet mellan skolsköterska och förälder är en stor samtalsfrämjande faktor för det ofta känsliga föräldrasamtalet. Skolsköterskor använder sig av olika strategier för att främja kommunikationen i samtalen. I resultatet framträder samtalsfrämjande faktorer som kan användas av skolsköterskor för att förbättra kommunikationen med föräldrar. I förlängningen kan barn med övervikt och fetma få den hjälp de behöver.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)