Nyckeln till framgång : En studie i hur medarbetare motiveras att stanna inom en organisation

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Då endast 16 procent av Sveriges arbetande befolkning är engagerade och det visat sig kostsamt att ersätta befintlig personal utfördes en kvalitativ studie med syfte att ta reda på vad som motiverar personal att stanna inom ett fallföretag och hur företaget arbetar med att behålla sina anställda. Genom utförda intervjuer och en enkät på olika avdelningar och nivåer på företaget samlades material in för att studera detta fenomen. Studien visar att vad som motiverar personal beror på flera samverkande faktorer. Utmärkande är att arbetsuppgifterna och vart individen befinner sig i karriären också speglar vad personalen motiveras av. Resultatet visar på att företaget aktivt arbetar med faktorer som arbetsmiljö och företagsevent för att öka trivseln och samhörigheten mellan de anställda. Studien visar att det är viktigt för företaget att lära känna sin personal för att lättare samspela intressen med specifika arbetsuppgifter och på så sätt placera rätt person på rätt ställe för öka individens inre motivation för arbetet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)